Sinbad Award


Sinbad Award

sinbad award8 October 2015, Utrecht
Victor Kouratovsky is awarded the Sinbad prize by the Dutch Institute of Psychologists in recogniton of his fundamental contributions to intercultural  psychology.

Sindbad onderscheiding 2015: Dr. Victor G. Kouratovsky,

Laudatio
Geachte aanwezigen, heel in het speciaal de laureaten en hun familie, collega’s en vrienden, Lite Linssen, voorzitter Intersector en lid algemeen bestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen, en u allen, leden en belangstellenden van de sectie Interculturalisatie van het NIP.
Toelichting onderscheiding, ontstaan, betekenis, eerdere laureaten
De sectie Interculturalisatie van het NIP heeft in 2007 een onderscheiding ingesteld om jaarlijks een collega te eren die de interculturalisatie van de psychologie en de gedragswetenschappen, door daad en geschrift, hetzij wetenschappelijk, hetzij praktisch, hetzij maatschappelijk –en het liefst op alle drie vlakken- op uitmuntende wijze heeft bevorderd. Hiermee hoopt de sectie de professionele aandacht voor diversiteit, interculturalisatie en het contextgericht denken en handelen te bevorderen.
Deze onderscheiding heeft de naam Sindbad onderscheiding gekregen. Aan de onderscheiding is een oorkonde verbonden van de kunstenares Lego Lima.
Fatima Mernissi introduceerde Sindbad, een personage uit de verhalen van 1000-en-1-nacht, als het symbool voor het omgaan met culturele, etnische, religieuze overeenkomsten en verschillen en mogelijke conflicten die daaruit voort kunnen vloeien.
Door zijn uitzonderlijke aanpassingsvermogen en door het leren van verschillende talen, gebruiken en sociale vaardigheden, wist Sindbad tijdens zijn reizen niet alleen een enorme rijkdom te vergaren, maar leverde hij ook een bijdrage aan een groot en vreedzaam Arabisch rijk. De kern was het aangaan van de dialoog, echte interesse in elkaar hebben. Zo is Sindbad een symbool geworden voor omgaan met diversiteit.
De jury
Dit jaar is de commissie Toekenning Sindbadonderscheiding 2015 bijeengekomen om verschillende voordrachten te bespreken. Deze jury bestaat uit de Sindbad laureaten van de afgelopen vijf jaren: psychiater Joop de Jong (2010), psycholoog Mohsen Edrisi (2011), medisch-antropoloog Rob van Dijk (2012), Sociologe Hanneke Bot (2013) en psycholoog Fons van de Vijver (2014).
Ik was vanuit mijn functie als voorzitter van de sectie de secretaris van de jury. Mijn rol was het faciliteren van het besluitvormingsproces, zonder inhoudelijk mee te discussiëren en zonder stemrecht.
Het tot stand komen van de beslissing
De jury is bijeengekomen afgelopen mei en begonnen met overwegingen in het algemeen, het reglement, en de lijst van alle voorgedragen kandidaten. Deze lijst bestond uit een aantal professionals met verschillende profielen. Vervolgens zijn de genomineerden kritisch besproken, met name de mate waarin zij verdiensten hebben laten zien.
De jury Toekenning Sindbad onderscheiding 2015 heeft gekozen voor een collega die de afgelopen 25 jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan de interculturele psychologie en psychiatrie voor kinderen, jongeren en gezinnen. Op een combinatie van de criteria kennisoverdracht, maatschappelijke impact en een inspiratie zijn voor professionals in de praktijk, stak hij naar de mening van de jury duidelijk uit boven de andere kandidaten.
De sectie Interculturalisatie van het NIP rekent het zich tot een grote eer om de Sindbadonderscheiding 2015 uit te mogen reiken aan dr. Victor G. Kouratovsky
Op dit moment wordt de onderscheiding door Lite Linssen uitgereikt , voorzitter Intersector en lid algemeen Bestuur van het NIP.
Laudatio
In deze laudatio ga ik in vogelvlucht in op het werkveld, de publicaties, de overige activiteiten en het persoonlijke profiel van Victor Kouratovsky. Ik zal mij beperken tot de zeer grote lijnen en het uitlichten van enkele, naar mijn idee, opvallende details. Achteraf zult u mogelijk begrijpen dat een volledig boek hem meer recht zou doen dan een laudatio van tien minuten.
Werkveld
Victor heeft meer dan 25 jaar ervaring als klinisch psycholoog met als specialisatie transculturele psychiatrie voor jeugd en gezinnen. Zijn expertise betreft onder andere complex trauma en (interculturele) ontwikkeling van kinderen en persoonlijkheid. Hij maakte in 1987 al deel uit van het migrantenteam van de RIAGG RNW en wat later van het toen gevormde transcultureel team jeugd.
De volgende vragen hebben hem in zijn klinische werk bezig gehouden door zijn hele carriere heen:
– Wat maakt de hulpverlening aan kinderen en ouders met een migratieachtergrond nu anders?
– Hoe is het verschil te verwoorden, te conceptualiseren?
– Hoe kunnen we dat verschil serieus nemen en er recht aan doen in de hulpverlening?
Hij is op dit moment werkzaam als behandelaar en opleider bij Lucertis, is lid van het Kennisdomein Intercultureel van de Parnassia Groep en directeur en behandelaar bij ExpatPsy.
Hij is hiernaast docent bij verschillende vormen van nascholing en opleiding, waaronder de opleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast is hij ook praktijkopleider.
Publicaties
Victor is op dit moment bezig met de laatste hand te leggen aan het boek “Transculturele diagnostiek en therapie bij kinderen en adolescenten: nakomelingen van immigranten, vluchtelingen en expats. (Dit boek wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum). Het begrip ‘envelopment’(inwikkeling) staat daarin centraal. Hierover zal hij straks zelf wat meer vertellen.
Zijn lijst met allerlei publicaties; zowel artikelen, boeken, workshops en presentaties is zeer lang. Hij heeft onlangs bijvoorbeeld een presentatie gehouden op het 16e International Neuropsychoanalysis Congress in Amsterdam over ‘Envelopment and the Culture Sensitive Therapeutic Parental Interview’. Ook recent gaf hij een masterclass interculturele psychiatrie en jeugd-ggz ten behoeve van kwetsbare migrantenjeugd (2015).
Een van zijn belangrijke bijdragen staat in het boek ‘Cultuur en psychodiagnostiek; professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten’ dat is verschenen in 2011. Dit boek is zo succesvol dat er binnenkort een nieuwe herziene versie uitkomt. Victor is hiernaast al enige tijd bezig met een herziening van zijn ‘klassieker’ op het vakgebied uit 2002: ‘Wat is er aan de hand met Jamila? ’.
Maatschappelijke activiteiten en lidmaatschappen.
Victor is actief lid geweest van diverse organisaties die als doel hebben de belangen van vluchtelingen en migranten te behartigen en bij te dragen aan de professionalisering van collega’s. Ik noem hiervan enkel: sectie transculturele psychiatrie van de NVVP, Mikado, vereniging voor forensische seksuologie, vereniging vluchtelingenwerk Rotterdam, defence for Children en Centrum 45.
2006-2013 was hij vice voorzitter van de sectie Geestelijke Gezondheids Zorg van het NIP. Hij heeft zich daar onder andere hard gemaakt voor de interculturele richtlijnen bij de beroepscode van het NIP in 2007.
Victor Kouratovsky als persoon
Om Victor beter te leren kennen heb ik een gesprek met hem gehad in zijn bedrijf ExpatPsy op een mooie locatie aan de Westerkade in Rotterdam. Zaken die mij opvielen aan hem waren een enorme gedrevenheid en veelzijdigheid, passie voor zijn werk en een zeer kritische mening ten opzichte van de vooruitgang van de interculturalisatie binnen zijn vak in Nederland.
Ik was nieuwsgierig naar waar al zijn passie en gedrevenheid vandaan komt en vroeg hem wat hem heeft gevormd. Toen vertelde hij over zijn afkomst, de familie van zijn vader heeft een vluchtelingenachtergrond. Dit had impact op zijn eigen leven. Na een stormachtige middelbare school en een zoekend begin van zijn studentenleven kwam Victor uiteindelijk in de ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie terecht. De aantrekkingskracht van migranten en vluchtelingen als specialisatie noemde hij ‘een salto achterwaarts vanuit zijn familiegeschiedenis’. Hij heeft van dichtbij gezien en zelf meegemaakt welke ingrijpende invloed gedwongen migratie heeft op het psychisch welzijn van mensen.
Op mijn vraag wat hem energie geeft en blij maakt antwoordde Victor dat hij op de eerste plaats veel plezier en energie ontleent aan zijn werk. Bijvoorbeeld aan het hebben van de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen bij het overleven in moeilijke tijden. Hij verwondert zich erover hoe een kind kan opbloeien zoals ‘vanuit het niets een struikje kan ontspruiten waar je dat totaal niet verwacht’. Eén van de mooiste dingen in het leven vindt hij ‘sublimiteit’, wat hij omschrijft als ‘het overweldigende van de natuur die maakt dat je ziet hoe klein je als mens bent’. Die term past ook bij jou Victor, ik vind je subliem als professional en als mens.
Zoals u mogelijk al begrepen heeft, hebben we als sectie een afspraak dat de Sindbad het jaar na het ontvangen van de onderscheiding zelf een state-of-the-art-lezing zal verzorgen. Voor een uitgebreide lezing van Victor Kouratovsky verwachten we u dus terug volgend jaar op deze plek.
Dank voor uw aandacht en voor uw aanwezigheid.

Laudatio Victor Kouratovsky 8-10-15

Victor Kouratovsky wint Sindbadonderscheiding – NIP – Nederlands Instituut van

Nieuwsbericht Parnassia Groep – SinbadprijsVK

<< Back to news